Waarom investeren in landbouwgrond?

Voor het herstel en versterking van biodiversiteit en natuur, ze zijn van levensbelang!

De discussies over de huidige landbouw geven duidelijk aan dat we met een serieus groot probleem te maken hebben dat aangepakt moet worden. De problemen zijn onder andere;

 • Haalbaarheid klimaatdoelstellingen 2030
 • Zeer hoge concentraties stikstof
 • Hoge uitstoot broeikasgassen, zoals CO2
 • Biodiversiteit staat zwaar onder druk
 • Natuur staat zwaar onder druk
 • Gezondheidsschade
 • Problemen met de waterkwaliteit
 • Landschapspijn
 • Bodemdaling
 • De lage prijs voor de agrarische producten
 • Bedrijfsopvolging in de agrarische sector

Veel van deze problemen hebben direct te maken met de wijze waarop de landbouw zich in de afgelopen decennia heeft ontwikkeld; van een gebied gebonden landbouw naar een zeer intensieve monocultuur landbouw. Als de politiek een serieuze omslag tot stand wil brengen zullen er drastische maatregelen noodzakelijk zijn, waarbij de betrokken partijen (boeren, inwoners, natuur) zich daar in kunnen vinden, zowel financieel als ecologisch. In feite is het noodzakelijk om de ontwikkelingen van de laatste decennia weer om te keren en de landbouw in evenwicht te brengen met hetgeen het gebied duurzaam kan produceren en voortbrengen, oftewel om naar een duurzame natuurinclusieve en circulaire landbouw over te gaan. Deze overgang zal betekenen dat het huidige economische systeem van de landbouw van steeds meer en goedkoper volledig omgezet moet worden naar een landbouw van minder maar wel beter en gezonder.

Mogelijke barrières voor de landbouwer om over te gaan naar een duurzame natuur inclusieve en circulaire landbouw;

 • Sociale druk
 • Druk van de toeleveranciers
 • Druk van de bank
 • Nieuwe werkwijze
 • Meer grond nodig, maar dit kan meestal niet zelf gefinancierd worden –> behoefte aan een externe investeerder

Door tussenkomst van de externe investeerder is er ‘winst’ te maken is voor de ‘betrokken partijen’;

 • De Investeerder;
  • 1e herstel en versterken van natuur en biodiversiteit = maatschappelijk rendement
  • 2e rendement uit een duurzame belegging = financieel rendement (pachtinkomsten 1 à 1,5% per jaar). Mogelijkheid om als NSW landgoed te rangschikken.
 • De Agrariër;
  • Het wordt de agrariër mogelijk gemaakt om van intensieve landbouw om te schakelen naar circulaire landbouw
  • Creëren van een financieel en ecologisch duurzaam bedrijf
  • Continuïteit in het grondgebruik
  • Inkomsten – kosten verhouding blijft minimaal gelijk
  • ‘Gezondere’ werkomgeving
  • Beter draagvlak in de omgeving
 • De Natuur;
  • Een beter en gezonder ecosysteem
  • Grotere biodiversiteit
 • De Bewoners en Bezoekers;
  • Een vergroting en sterke verrijking van de natuurlijke omgeving
  • Natuurbelevingsmogelijkheden