Projecten

Natuurontwikkeling Nationaal Landschap Het Groene Woud;

Stichting Abri voor Dieren levert grote bijdrage

1. Investeerders gezocht voor Aldeboarn – De Deelen:
voor het realiseren van een duurzame, ecologische en sociaal-maatschappelijke toekomst voor dit bijzondere weidevogelgebied in Friesland.

URGENTIE: Klimaat, stikstof, herstel natuur, biodiversiteit en waterkwaliteit; in het Friese veenweidegebied Aldeboarn-De Deelen moeten al deze opgaven integraal worden aangepakt.

Aldeboarn-De Deelen: nationaal voorbeeld van een integrale aanpak in veenweidegebieden (lees: Aldeboarn-De Deelen) komen alle opgaven waar we voor staan samen:

• herstel van biodiversiteit en een krachtig en weerbaar weidevogelgebied
• verbetering van de natuur- en waterkwaliteit
• vermindering van de uitstoot van CO2 en stikstof
• vermindering van de bodemdaling
•  aanpassing van het watersysteem aan (de extremen van) klimaatverandering.

Aldeboarn-De Deelen (ADD) fungeert hiermee als een voorloper en voorbeeld van een integrale gebiedsgerichte aanpak, die het Rijk inmiddels heeft geadopteerd voor haar Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG).

Gezocht investeerders voor Aldeboarn – De Deelen 2024 04 11

Project Jacob van der Bij

Project Aldert de Boer

Project Tsjerk de Boer

2. Land van Ons https://landvanons.nl/onsplan/

Draag bij aan herstel van landschap en biodiversiteit. Koop samen met ons landbouwgrond en word mede-eigenaar

Onze ambitie

Land van Ons moet de basis worden voor een nieuwe ‘ecologische hoofdstructuur’, maar dan voor landbouwgrond. Een grote buffer verantwoord gebruikte grond die het fundament vormt onder een duurzame biodiversiteit. Het produceren van voedsel en het stimuleren van leven op het platteland zit elkaar daarbij echt niet in de weg. Het platteland hoort meer te zijn dan een plek voor windmolens, distributiecentra en zonneweides. Wij willen een zo natuurlijk mogelijk, kleinschalig landschap in plaats van productieweides en -akkers. Samen met de boer maken we duurzame keuzes in de vorm van gewas, de manier van beplanten, inrichten en beheren van de akkers. Op deze manier ontstaan weer meer plekken waar een rijk bodemleven is en beschutting voor allerlei soorten planten, dieren en insecten. Door de akkers te voorzien van bomen, hagen en struwelen wordt ons landschap diverser en kun je je weer verwonderen over wat je ziet. De natuurgebieden gaan hier vanzelf van meeprofiteren. Onze ambitie voor deze nieuwe ecologische hoofdstructuur: een omvang van 300.000 ha, dat is 15% van alle landbouwgrond in Nederland. Een grote opgave, maar niet onmogelijk als iedereen helpt om (vierkante) meters te maken!

Impact maken: van plan naar exploitatie

We kopen grond en zoeken een boer. We stoppen met zaken als mestinjecties en pesticiden. Samen met deelnemers analyseren we de bodem: hoe kunnen we hier de biodiversiteit vergroten en duurzame landbouw aansporen? Vervolgens maken we een plan voor de herinrichting van het stuk land. Omdat duurzaamheid om een langetermijnvisie vraagt, zetten wij meerjarige onderzoeken op, samen met universiteiten, onderzoeksinstituten en deelnemers die daarvoor kennis en belangstelling hebben. Het beheerplan dat uit zo’n onderzoek komt, is bepalend voor de exploitatie van een perceel. Land van Ons bedenkt het plaatje en betaalt de herinrichting. We organiseren plantdagen waarop we de nieuwe gewassen zaaien en planten. De boer die het perceel namens Land van Ons gaat pachten, krijgt uiteindelijk een kant-en-klaar perceel met een aantal teeltmogelijkheden. De pachter of de boer beheert en bewerkt de percelen aan de hand van de visie die we samen hebben opgesteld. We monitoren de ontwikkelingen in de biodiversiteit en het landschap en we zorgen voor kennisontwikkeling van onze deelnemers.

Een aantrekkelijk boerenland

Dit doen we sowieso om het boerenland weer aantrekkelijk te maken voor allerlei soorten insecten, vogels, zoogdieren, planten én levensvormen in de bodem

3. Montfoort; Van Schalkwijk CV naar Bloemenweidemelk

Grondaankoop van minimaal 7-10 hectare agrarische grond, investeringen vanaf € 500.000,-.

Motivatie;

Schalkwijk CV is al meer dan 80 jaar een melkveebedrijf in Montfoort. Het huidige bedrijfshoofd, Ramona Schalkwijk, wil dit bedrijf omvormen van een klassiek gangbaar melkveebedrijf naar een natuurinclusief en biodivers bedrijf met eindproducten, afgestemd op de wens en gezondheid van mensen in de omgeving.

Daarom wordt er een investeerder gezocht om deze transitie mogelijk te kunnen maken;

 • Met de wens en mogelijkheid om een investering te doen van minimaal € 750.000 in het bedrijf. Dit geld zal in eerste instantie gebruikt worden om de huidige kostprijs omlaag te brengen en zal gestoken worden in verbetering van de kwaliteit van de bodem, het planten van bomen en inzaaien van kruidengras. Dit geeft ruimte om de transitie en optimalisatie van de gezondheid van de gewassen en de veestapel in te zetten. Binnen 5 jaar is hier een belangrijke slag in gemaakt.
 • Financiering van de investering vindt plaats door 7-10 hectare eigen grond te verkopen en deze terug te pachten
 • De investeerder wil minimaal 7-10 hectare grond overnemen en deze langjarig terug verpachten
 • Een financieel en ecologisch duurzaam bedrijf creëren

Waarom investeren in Bloemenweidemelk?

 • Steunen van de transitie richting een natuurlijke leefomgeving voor mens en dieren op dit bedrijf
 • Het laten ontstaan van een meer divers landschap dat aansluit bij de reeds aanwezige, karakteristieke landschapselementen in de directe omgeving
 • Het bedrijf is dichtbij de bebouwde kom van Montfoort gesitueerd en wil bijdragen aan een bijzondere en groene leefomgeving en waar mens en natuur dicht bij elkaar zijn
 • De ligging dichtbij Montfoort en het netwerk en de kennis van de boer bieden kansen voor afzet van de producten in de korte keten en samenwerking met anderen
 • De lokale overheid geeft aan mee te willen werken aan ontwikkeling van agroforestry

Van Schalkwijk CV naar Bloemenweidemelk, Agro-bosbouw als toekomstig verdienmodel in de veehouderij van fam. Schalkwijk, AD Woerden – Ramona Schalkwijk wil boomgaard met walnoten 20200620, Stikstofsingel poster, Hoe werkt ptthee , Situatieschets Blokland 8


4. Zeeland; investeerders gezocht voor aankoop agrarische gronden

Op de zuidkusten van Schouwen-Duiveland en Zuid-Beveland zijn landbouwgronden te koop waar, in samenwerking met Natuurmonumenten, bijzondere kansen liggen om boeren te helpen om de omschakeling naar een natuurinclusief landbouwbedrijf te realiseren. Door deze aanvullende gronden te pachten van de investeerder kan de boer zijn bedrijf serieus extensiveren en naar een natuurinclusief bedrijf overzetten, dit zowel ecologisch als financieel.

Doel;

 • Voor de investeerder; een hoog maatschappelijk rendement (versterking van de natuur- en biodiversiteitswaarde) met een beperkt financieel rendement
 • Voor de boer; het bedrijf kunnen omzetten naar een financieel en ecologisch gezond en duurzaam landbouwbedrijf
 • Voor de bewoners en bezoekers;
  • Een vergroting en sterke verrijking van de natuurlijke omgeving
  • Natuurbelevingsmogelijkheden
 • Voor de natuur; een beter en gezonder ecosysteem en een grotere biodiversiteit

Investering;

Zowel voor Schouwen-Duiveland als Zuid-Beveland zijn percelen te koop, vanaf € 500.000,- , die een serieuze bijdrage leveren om de bovenstaande doelstellingen te helpen realiseren.

Voor nadere informatie over deze projecten kunt u contact opnemen met Floris van Zinnicq Bergmann.

Aanvullende informatie over de projecten in Zeeland

5. Laren, Gelderland; Burgerboerderij De Patrijs https://depatrijs.eco

Grondaankoop agrarische grond, investeringen vanaf € 500.000,-.

De grond wordt vervolgens onder voorwaarden verpacht aan 2 boeren die hierdoor de transitie van een gangbaar melkveebedrijf naar een agro-ecologische burgerboerderij kunnen gaan realiseren.

Kansen;

 • Kernbegrippen; verrijken, grondgebonden, duurzaam, gesloten kringloop, gezond voor mens en dier, ruimte voor planten en dieren, landschapselementen.
 • Toepassen van landbouwmethoden die bijdragen aan een goede bodemkwaliteit en aandacht heeft voor biodiversiteit –> regeneratieve landbouw.
 • Landbouw bedrijven op een duurzame wijze, zowel ecologisch als financieel.
 • CO2 vastleggen, ammoniak uitstoot zeer sterk reduceren, geen gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen
 • Terugbrengen van landschapselementen
 • Patrijs weer in het landschap krijgen.
 • Korte keten.
 • De innovatieve aanpak zal een voorbeeld zijn voor andere landbouwbedrijven.
 • Voor de Bewoners en Bezoekers ontstaat een vergroting en sterke verrijking van de natuurlijke omgeving.

Brochure Burgerboerderij De Patrijs, Burgerboerderij de Patrijs in het kort 

6. Noord Brabant; Natuurontwikkeling Nationaal Landschap Het Groene Woud

Grote bijdrage geleverd door Stichting Abri voor Dieren

Het project is onderdeel van de ontwikkeling van het Nationaal Landschap Het Groene Woud tussen Tilburg, Eindhoven en ’s-Hertogenbosch door ARK Natuurontwikkeling. Het project ligt tussen Schijndel en Boxtel.

Doel, droom;

De ambitie is het realiseren van de ontbrekende robuuste ecologische verbinding tussen twee natuurgebieden. Doel is beide gebieden met elkaar te verbinden tot een robuust leembosareaal en het waterbeheer te optimaliseren. Hierdoor kunnen dieren en planten zich gemakkelijker verplaatsen tussen verschillende natuurgebieden en worden de leefomstandigheden voor planten en dieren bevorderd. Nieuwe leefgebieden worden gekoloniseerd en thans geïsoleerde populaties komen weer met elkaar in contact. Investeringen vanaf € 500.000,-.

Voor nadere informatie over dit project kunt u met mij contact opnemen.

7. Friesland, Skrok en Skrins; aaneensluiting van de weidevogelgebieden

Natuurmonumenten zoekt externe financiering voor de aankoop 40 hectare weidegrond(totale investering circa € 2,5 mln, individuele investering vanaf € 500.000). Samenwerking met meerdere financiers is mogelijk/gewenst.

Hier werkt Natuurmonumenten aan een groot aaneengesloten weidevogelgebied. Tussen de weidevogelgebieden Skrok en Skrins (tussen Sneek en Franeker) komt een 40 hectare weidegrond te koop. Natuurmonumenten zou graag dit land in gebruik willen laten geven aan een natuurinclusieve boer die naast het houden van melkvee ook de weidevogels een zeer warm hart toedraagt.

8. Boer in Friesland; weidevogelbeheer

Financiering gezocht voor de aankoop van 33 hectare agrarische grond om het bestaande weidevogelbeheer te vergroten en te versterken.

Boer M. in Friesland

9. Vechtplassen; drie mogelijkheden voor natuurinclusieve landbouw

Investeerders gezocht voor aankoop agrarische gronden. In het Vechtplassen gebied zijn drie locaties waar in het bijzonder mogelijkheden liggen voor de ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw. Een van de grootste knelpunten om daadwerkelijk een omschakeling te maken naar natuurinclusieve landbouw is de beschikbaarheid van grond. Om te kunnen extensiveren in de bedrijfsvoering, is grond nodig die wel agrarisch gebruikt kan worden, maar ook natuurwaarden herbergt.

Mogelijkheden natuurinclusieve landbouw Vechtplassen