Projecten

Natuurontwikkeling Nationaal Landschap Het Groene Woud;

Stichting Abri voor Dieren levert grote bijdrage

1. Nijmegen; Land van Ons

Land van Ons zoekt investeerders voor aankoop agrarische gronden in de Ooijpolder, investeringen vanaf € 500.000,-

Motivatie;

Een boer zonder opvolging, maar nog wel verknocht aan zijn melkveebedrijf. De opzet van Land van Ons;

 • Stap voor stap van dit melkveebedrijf een gemengd bedrijf maken. De grond is daarvoor ook geschikt.
 • Grond is geschikt zowel voor fruit als notenteelt, als voor een breed scala aan akkerbouwgewassen.
 • Uiteindelijk zien we een bedrijf voor ons waar meerdere boeren een (parttime) inkomen uit kunnen halen. Parttime? Ja. De tegenwoordige landbouw is ook in hoge mate een gespecialiseerd vak. We gaan niet uit van een model van 1 boer die als een schaap met de 5 poten alles kan en doet, maar van een situatie waar meerdere specialisten met elkaar op de grond bezig zijn. Specialisten die elkaar ook in drukke periodes kunnen ondersteunen. We zien dus ook op termijn een bedrijf waar meerdere gezinnen zowel kunnen wonen als werken. Vandaar ook de naam: gemeenschapsboerderij.
 • Niet het basisproduct verkopen, maar het op het bedrijf verwerken tot eindproducten voor de consument.
 • Doel; naar een gesloten bedrijf zonder aanvoer van mest- of andere grondstoffen

Urgentie;

Land van Ons moet vóór eind 2021 financiële zekerheid hebben om de aankoop door te laten gaan.

Aanvullende informatie Land van Ons 

2. Montfoort; Van Schalkwijk CV naar Bloemenweidemelk

Grondaankoop van minimaal 7-10 hectare agrarische grond, investeringen vanaf € 500.000,-.

Motivatie;

Schalkwijk CV is al meer dan 80 jaar een melkveebedrijf in Montfoort. Het huidige bedrijfshoofd, Ramona Schalkwijk, wil dit bedrijf omvormen van een klassiek gangbaar melkveebedrijf naar een natuurinclusief en biodivers bedrijf met eindproducten, afgestemd op de wens en gezondheid van mensen in de omgeving.

Daarom wordt er een investeerder gezocht om deze transitie mogelijk te kunnen maken;

 • Met de wens en mogelijkheid om een investering te doen van minimaal € 750.000 in het bedrijf. Dit geld zal in eerste instantie gebruikt worden om de huidige kostprijs omlaag te brengen en zal gestoken worden in verbetering van de kwaliteit van de bodem, het planten van bomen en inzaaien van kruidengras. Dit geeft ruimte om de transitie en optimalisatie van de gezondheid van de gewassen en de veestapel in te zetten. Binnen 5 jaar is hier een belangrijke slag in gemaakt.
 • Financiering van de investering vindt plaats door 7-10 hectare eigen grond te verkopen en deze terug te pachten
 • De investeerder wil minimaal 7-10 hectare grond overnemen en deze langjarig terug verpachten
 • Een financieel en ecologisch duurzaam bedrijf creëren

Waarom investeren in Bloemenweidemelk?

 • Steunen van de transitie richting een natuurlijke leefomgeving voor mens en dieren op dit bedrijf
 • Het laten ontstaan van een meer divers landschap dat aansluit bij de reeds aanwezige, karakteristieke landschapselementen in de directe omgeving
 • Het bedrijf is dichtbij de bebouwde kom van Montfoort gesitueerd en wil bijdragen aan een bijzondere en groene leefomgeving en waar mens en natuur dicht bij elkaar zijn
 • De ligging dichtbij Montfoort en het netwerk en de kennis van de boer bieden kansen voor afzet van de producten in de korte keten en samenwerking met anderen
 • De lokale overheid geeft aan mee te willen werken aan ontwikkeling van agroforestry

Van Schalkwijk CV naar Bloemenweidemelk, Agro-bosbouw als toekomstig verdienmodel in de veehouderij van fam. Schalkwijk, AD Woerden – Ramona Schalkwijk wil boomgaard met walnoten 20200620, Stikstofsingel poster, Hoe werkt ptthee , Situatieschets Blokland 8


3. Zeeland; investeerders gezocht voor aankoop agrarische gronden

Op de zuidkusten van Schouwen-Duiveland en Zuid-Beveland zijn landbouwgronden te koop waar, in samenwerking met Natuurmonumenten, bijzondere kansen liggen om boeren te helpen om de omschakeling naar een natuurinclusief landbouwbedrijf te realiseren. Door deze aanvullende gronden te pachten van de investeerder kan de boer zijn bedrijf serieus extensiveren en naar een natuurinclusief bedrijf overzetten, dit zowel ecologisch als financieel.

Doel;

 • Voor de investeerder; een hoog maatschappelijk rendement (versterking van de natuur- en biodiversiteitswaarde) met een beperkt financieel rendement
 • Voor de boer; het bedrijf kunnen omzetten naar een financieel en ecologisch gezond en duurzaam landbouwbedrijf
 • Voor de bewoners en bezoekers;
  • Een vergroting en sterke verrijking van de natuurlijke omgeving
  • Natuurbelevingsmogelijkheden
 • Voor de natuur; een beter en gezonder ecosysteem en een grotere biodiversiteit

Investering;

Zowel voor Schouwen-Duiveland als Zuid-Beveland zijn percelen te koop, vanaf € 500.000,- , die een serieuze bijdrage leveren om de bovenstaande doelstellingen te helpen realiseren.

Voor nadere informatie over deze projecten kunt u contact opnemen met Floris van Zinnicq Bergmann.

Aanvullende informatie over de projecten in Zeeland

4. Vorden; Burgerboerderij De Patrijs

Grondaankoop van 34 hectare agrarische grond, investeringen vanaf € 500.000,-.

De grond wordt vervolgens onder voorwaarden verpacht aan 2 boeren die hierdoor de transitie van een gangbaar melkveebedrijf naar een agro-ecologische burgerboerderij kunnen gaan realiseren.

Kansen;

 • Kernbegrippen; verrijken, grondgebonden, duurzaam, gesloten kringloop, gezond voor mens en dier, ruimte voor planten en dieren, landschapselementen.
 • Toepassen van landbouwmethoden die bijdragen aan een goede bodemkwaliteit en aandacht heeft voor biodiversiteit –> regeneratieve landbouw.
 • Landbouw bedrijven op een duurzame wijze, zowel ecologisch als financieel.
 • CO2 vastleggen, ammoniak uitstoot zeer sterk reduceren, geen gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen
 • Terugbrengen van landschapselementen
 • Patrijs weer in het landschap krijgen.
 • Korte keten.
 • De innovatieve aanpak zal een voorbeeld zijn voor andere landbouwbedrijven.
 • Voor de Bewoners en Bezoekers ontstaat een vergroting en sterke verrijking van de natuurlijke omgeving.

Brochure Burgerboerderij De Patrijs, Burgerboerderij de Patrijs in het kort 

5. Noord Brabant; Natuurontwikkeling Nationaal Landschap Het Groene Woud

Grote bijdrage geleverd door Stichting Abri voor Dieren

Het project is onderdeel van de ontwikkeling van het Nationaal Landschap Het Groene Woud tussen Tilburg, Eindhoven en ’s-Hertogenbosch door ARK Natuurontwikkeling. Het project ligt tussen Schijndel en Boxtel.

Doel, droom;

De ambitie is het realiseren van de ontbrekende robuuste ecologische verbinding tussen twee natuurgebieden. Doel is beide gebieden met elkaar te verbinden tot een robuust leembosareaal en het waterbeheer te optimaliseren. Hierdoor kunnen dieren en planten zich gemakkelijker verplaatsen tussen verschillende natuurgebieden en worden de leefomstandigheden voor planten en dieren bevorderd. Nieuwe leefgebieden worden gekoloniseerd en thans geïsoleerde populaties komen weer met elkaar in contact. Investeringen vanaf € 500.000,-.

Voor nadere informatie over dit project kunt u met mij contact opnemen.

6. Friesland, Skrok en Skrins; aaneensluiting van de weidevogelgebieden

Natuurmonumenten zoekt externe financiering voor de aankoop 40 hectare weidegrond(totale investering circa € 2,5 mln, individuele investering vanaf € 500.000). Samenwerking met meerdere financiers is mogelijk/gewenst.

Hier werkt Natuurmonumenten aan een groot aaneengesloten weidevogelgebied. Tussen de weidevogelgebieden Skrok en Skrins (tussen Sneek en Franeker) komt een 40 hectare weidegrond te koop. Natuurmonumenten zou graag dit land in gebruik willen laten geven aan een natuurinclusieve boer die naast het houden van melkvee ook de weidevogels een zeer warm hart toedraagt.

7. Boer in Friesland; weidevogelbeheer

Financiering gezocht voor de aankoop van 33 hectare agrarische grond om het bestaande weidevogelbeheer te vergroten en te versterken.

Boer M. in Friesland

8. Vechtplassen; drie mogelijkheden voor natuurinclusieve landbouw

Investeerders gezocht voor aankoop agrarische gronden. In het Vechtplassen gebied zijn drie locaties waar in het bijzonder mogelijkheden liggen voor de ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw. Een van de grootste knelpunten om daadwerkelijk een omschakeling te maken naar natuurinclusieve landbouw is de beschikbaarheid van grond. Om te kunnen extensiveren in de bedrijfsvoering, is grond nodig die wel agrarisch gebruikt kan worden, maar ook natuurwaarden herbergt.

Mogelijkheden natuurinclusieve landbouw Vechtplassen